آمادگی سپاه برای احداث بیمارستان‌ صحرایی در خارج کشور