نیمی از پزشکان ما در سال ۵۷ خارجی بودند/ باید وزیر بازرگانی داشته باشیم