روز سوم جشنواره فیلم فجر با یک مستند سیاسی و یک ملودرام عاشقانه