پا در کفش مراجع کردن ایستادن مقابل فرمان رهبری است