کالایی که در کشور مى‌توان تولید کرد، نباید با ارز دولتی وارد شود