مدیر مالی هواوی در اولین جلسه دادگاه در کانادا حاضر شد