هنگام خرید خودرو در دقیقه ۹۰ شب عید باید چه نکاتی را در نظر داشته باشیم؟