چرا برخی بر تصویب پالرمو اصرار می‌کنند درحالیکه برای ما نفع ندارد