چراغ سبز تاج برای ماندن کی‌روش در صورت قهرمانی ایران