خودروهای پیش فروش شده تا ۳۰ دی ماه شامل افزایش قیمت نمی‌شوند