رزمایش نیروی زمینی به لحاظ ابعاد تاکتیکی به اهداف مطلوب دست یافت