پوری حسینی ممنوع الخروج است/ در صورت تکمیل مدارک رشوه توتال به برخی افراد ورود خواهیم کرد