قطر خواهان گفتگوی کشورهای عرب خلیج فارس با ایران شد‎