اختصاص ۴۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال هواداران تیم ملی