امیر پوردستان: ارتش نخستین نیرویی بود که در برابر ضدانقلاب ایستاد