روحانی: ایران با ذخایر عظیم انرژی، قابل حذف از بازار نیست