پرداخت کمک هزینه‌ ۹۷۰ میلیون تومانی به دختران شین آبادی