نظام فعلی کارمزد خدمات پرداخت، هم ناکارآمد هم ناعادلانه