ایران حمله انتحاری به یک مرکز نظامی را به شدت محکوم کرد