دادستان کل کشور اقدامات قانونی را برای آزادی خبرنگار پرس‌تی‌وی انجام دهد