حمایت انجمن قطعه سازان ایران از مدیرعامل جدید سایپا