مرتضوی در زندان است و در ایران و غیرایران به کاری مشغول نشده است