استقبال بی نظیر مخاطبان از پردیس سینمایی ایران مال