صورت دارایی خاندان پهلوی به نقل از خبرگزاری آمریکایی