تحلیل صادق زیباکلام از سخنان روحانی در سالگرد هاشمی