قرار است با نتیجه نظرسنجی، فردوسی‌پور را کنار بگذارند؟