توضیحات عضو هیأت رئیسه درباره آمار منتشره از میزان مشارکت نمایندگان در رای گیری