در حوزه موشکی و بنیه دفاعی حرف اول را در منطقه می‌زنیم