توضیحات کدخدایی درباره درخواست بیان جزئیاتی از بودجه توسط نمایندگان