سانسور صحنه آتش زدن یک ایرانی توسط عراقی‌ها در تلویزیون