انهدام اهداف حیاتی دشمن فرضی توسط هواپیماهای اف۵ و صاعقه