هزینه عادی‌ سازی گناه در فضای مجازی پایین آمده است