دیه ‌خانواده قربانیان حادثه دانشگاه آزاد پرداخت می‌شود