گزارشگر جنجالی افغانی بازی ایران-یمن: قصدم توهین نبود