شورای پول و اعتبار «مقررات بازار متشکل معاملات ارزی» را تصویب کرد