مبنای بدون آزمون شدن رشته های دانشگاه های دولتی و غیر دولتی