اتخاذ تصمیم در جهت ترخیص خودروهای مشمول مصوبه دولت