سکوت مسوولان در حادثه مرگ کارگر راهداری در مسیر پیست دیزین