فرمانده ناجا: هرگز اجازه نخواهیم داد کسی به حقوق مردم تعدی کند