اعترافات متهم آزار و اذیت کودکان: هر روز زنگ ۲ هزار خانه را می‌زدم