فیلترینگ فکرنشده، خدمت به ضدانقلاب/ فیلترکنندگان، خودشان کاربرند!