ایران در قواره یک قهرمان وارد شد / ایران 5 - یمن صفر