دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی ادعای شکنجه یک زندانی