پرونده خواننده پاپ به اتهام قتل ناپدری به کجا رسید؟