بررسی شکایت یکی از نمایندگان از بنگاه داری استانداری‌ها در جلسه کمیسیون