گرفتن هرگونه وجه اجباری در مدارس از دانش‌آموزان اکیدا ممنوع است