محاکمه دو مرد که به خاطر حسادت به همکارشان، او را کشتند و جسدش را آتش زدند