جهانگیری:کشتیرانی ایران در تحریم بار سنگینی بر دوش دارد