اعضاى شوراى شهر به داد امکانات نامناسب معلولان برسند