تغییر سام درخشانی پس از پدر شدن و بازی در یک ژانر بدنام سینمایی